ETS MODE « REVELATEUR DE TENDANCE » .

ETS MODE « REVELATEUR DE TENDANCE » .   Rue:   Rue du lycée de Tsinga face CDE   B.P 10068   Yaoundé   Cameroun   Tél:   +23774 672... thumbnail 1 summary
ETS MODE « REVELATEUR DE TENDANCE » .
 
Rue: Rue du lycée de Tsinga face CDE 


B.P 10068 


Yaoundé Cameroun 


Tél: +23774 672 68 18/699 65 51 82 


Fax: +237 222 23 27 04 


General Manager: Bernard NZEYEMSSEU 


Manager Adjoint  : Jasmin FANKEM PELOKTA 

Email: 
 nzeyemsseu@yahoo.fr/fjospel

Aucun commentaire

Enregistrer un commentaire